Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1238 - Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Avaluació de pràctiques

40%

Criteris de superació

- Avaluació continuada 60% (Qualificació mínima: 5 sobre 10).
 
- Treball final + presentació a classe 40% (Qualificació mínima: 5 sobre 10).
 
La qualificació d'avaluació continuada implica la participació en les activitats presencials (presentacions, seminaris, entregables, debats, avaluació de projectes, etc.) i en les virtuals (aportació de recursos d'interès, debats i avaluacions en línia, etc.).
 
La qualificació del treball final consistirà en el resultat de l'aplicació d'una rúbrica analítica d'avaluació negociada a classe. Aquesta rúbrica donarà lloc a dues qualificacions: la del professor i la mitjana de les dels altres grups de treball de classe. El percentatge de la nota del treball final de cada qualificació serà negociat a classe, sent la del professor no inferior al 60% del total.
 
Constaran en acta com presentats els i les estudiants que participen en la presentació del projecte de treball en grup. Constaran en actes com "No Presentat" els i les estudiants que no participin en la presentació del projecte de treball en grup.
 
En segona i successives convocacions l'avaluació consistirà en:
 
1. Si el o l'estudiant no ha assistit regularment a les classes (menys del 80%) i no ha participat en les activitats objecte d'avaluació contínua, però ha presentat el treball final i ha estat qualificat satisfactòriament en aquest, haurà de realitzar una prova escrita sobre els conceptes fonamentals estudiats durant el curs. En l'aula virtual de l'assignatura es poden no incloure tots els materials objecte d'avaluació en compliment de la legislació sobre propietat intel·lectual. La superació d'aquesta prova suposarà el 60% de la qualificació final.
 
2. Si el o la estudiant ha assistit a un mínim del 80% de les classes, ha participat activament en les activitats objecte d'avaluació continuada i l'ha superat satisfactòriament però no ha presentat el treball final, haurà de realitzar i presentar aquest treball (la seva realització serà supervisada per el professor).
 
3. Si el o la estudiant no ha superat cap de les dues parts (avaluació continuada i treball final) ha de realitzar la prova descrita en el punt 1 i presentar el treball final descrit en el punt 2.