Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1226 - Disseny de Personatges i Animació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

L'avaluació contínua (60%) constarà de diversos entregables i proves d'autoavaluació que es realitzaran al llarg del semestre en dates que es comunicaran a través de l'aulavirtual. No s'exigix nota mínima en esta part. En concret:

  1. Autoavaluació (10%), consistix en una sèrie de qüestionaris que l'alumne realitzarà a través de l'aulavirtual. En la segona convocatòria no es podrà recuperar esta part.
  2. Entregables (50%), consta de dos entregables. En la segona convocatòria es podrà recuperar fins a la mitat del seu pes per mitjà d'una prova a realitzar el mateix dia que l'examen final.

Respecte a l'examen final (40%), és condició necessària obtindre almenys 4 punts en la realització d'esta prova per a superar l'assignatura. En el cas d'obtindre una qualificació inferior a 4, la nota final es calcularà de la mateixa manera però si esta resultara ser superior o igual a 5 es canviaria per un 4'5. En la segona convocatòria es podrà recuperar la totalitat del pes d'esta prova.

Es considera que l'alumne es presenta a una convocatòria si es presenta a l'examen final.