Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització. 

Resultats d'aprenentatge

IB01 - conèixer les distribucions de probabilitat més comuna.

IB01 - conèixer els conceptes bàsics de l’estadística univariant i bivariant.

IB01 - Quantificar la relació lineal entre dues variables, obtindre la recta de mínims quadrats, fer prediccions i valorar la seua qualitat.

IB01 - Plantejar i resoldre programes lineals per mitjà del mètode simplex.

IB01 - Plantejar i resoldre problemes de contrastos d’hipòtesis estadístiques, tant paramètrics com no paramètrics, en una o dues poblacions.