Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat totalment i, tret de raons de força major, s'exigirà íntegrament en l’avaluació final de l’assignatura. L’avaluació de coneixements i el control de l’aprenentatge es realitzarà d’acord amb els següents criteris:

1. L’avaluació final constarà d’una prova escrita a la qual s’atribuirà el 50% de l’avaluació final. L’examen avaluarà la part teòrica, que valdrà 5 punts (preguntes curtes i/o d’anàlisi). Per a la superació d’aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 2,5 punts.

2. El 50% restant de la qualificació final vindrà determinat per la resolució, presentació i entrega de les pràctiques que es realitzaran per equips (2,5 punts de la resolució dels casos) i la realització i exposició del treball final en grup (2,5 punts), que constarà de la realització d’un pla de màrqueting. Per a la superació d’aquesta part cal obtenir un mínim de 2,5 punts.

3. La qualificació de l’assignatura s’obtindrà en sumar la nota de l’examen i la part pràctica, sempre i quan s’haja superat cada una de les notes mínimes exigides en cada part.

Notes importants:

Les notes de la part pràctica es guardaran fins a l’examen de la segona convocatòria sempre i quan s’haja arribat al mínim exigit en aquesta part.

Aquell alumne o alumna que no obtinga el mínim exigit en la part pràctica ha de recuperar-la abans de la segona convocatòria.


Es considerarà a l’alumne o alumna presentat sempre i quan es presente a l'examen teòric de l’assignatura. En cas contrari, la nota  serà de no presentat.