Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació:

  • Entregables d'evaluació continua (10% - no recuperable)
  • Treball de grup (10% - no recuperable)
  • Evaluació de pràctiques de laboratori (20% - no recuperable)
  • Exàmen escrit al final del semestre (60% - recuperable).

Per a aprovar s'exigeix una nota mínima de 3 sobre 10 en cadascuna d'aquestes parts.

Durant el periode d'evaluació es realitzarán dos exàmens d'objectius bàsics que podràn eliminar materia si s'obtè una qualificació igual o superior a 7 sobre 10. En aquest cas, la contribució a la nota final de cadascun del exàmens d'bjectius bàsics será igual a la qualificació obtinguda menys 2 punts.

Aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura en primera convocatòria podrán optar a fer-ho en la segona convocatòria. Per a la part d'evaluació continua, pràctiques de laboratori y treballs de grup, es mantindra la qualificació obtinguda durant el periode presencial de l'assignatura.

Constaran com presentats en les actes de cada convocatòria els estudiants que es presentin a l'examen escrit corresponent o que hagin superat els dos exàmens d'objectius bàsics.