Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1045 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut tècnic del treball fi de grau

80%

Defensa oral del treball fi de grau

20%

Criteris de superació

Defensa i avaluació del TFG

L'estudiant ha de defensar oralment el seu TFG davant d'un tribunal durant un temps no superior a 15 minuts. Després de l'exposició, l'estudiant ha de contestar a les qüestions formulades pels membres del tribunal.

La coordinació de TFG ha de fer públics el dia, hora i lloc de la defensa dels treballs.

Tribunal avaluador del TFG

El TFG serà avaluat per un tribunal constituït per tres membres titulars i tres suplents, professorat d'àrees de coneixement amb docència en el grau. Es prestarà especial atenció al fet que siguen especialistes en el tema a avaluar. De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comissió de Titulació, poden formar part del tribunal altres professors o professores, col·laboradors o membres externs.

El tribunal el nomenarà, en cada convocatòria, la Comissió de Titulació i el presidirà la Vicedirecció de la Titulació o persona en qui delegue. La coordinació de TFG ha de fer públics els criteris d'avaluació, i el dia, hora i lloc de l'exposició de l'estudiantat. El tribunal ha d'estendre acta de les qualificacions que obtinga l'estudiant en el TFG i ha de presentar-se dins dels terminis previstos en el calendari acadèmic de la Universitat, aprovat pel Consell de Govern.

El tutor o tutora d'un TFG no pot formar part del tribunal que avalue el treball. Si la Comissió de Titulació ho considera convenient, pot requerir-se la seua presència amb la finalitat de determinar la qualificació definitiva.

Qualificació dels treballs

1.   El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada sobre la qualificació dels TFG sotmesos a la seua consideració, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiant, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública dels treballs.

2.   La qualificació global ha de tenir en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria Verifica, la qualitat del treball presentat, el material lliurat, la claredat expositiva i la capacitat de debat i la defensa argumental que s'ha mostrat en l’acte d'exposició pública. 

La qualificació tindrà en compte la redacció i contingut tècnic del TFG (80% de la nota final), i la presentació i defensa pública del mateix davant el tribunal (20% de la nota final), i ha d'obtenir-se una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les dues parts.

L'11,7 % de la nota es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE CT2 "Utilitzar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" mentre que el 14% correspon al resultat CT5 "Reconèixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu". Els indicadors d'avaluació d'estos resultats d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Convocatòries

Hi ha previstes quatre convocatòries per a l'entrega dels treballs. 

·         Convocatòria de febrer.

·         Convocatòria de juliol. 

·         Convocatòria de setembre.

·         Convocatòria d’octubre.

Les  dates concretes per a l’entrega de la documentació i la defensa s’indicaran amb la deguda antelació en l’aula virtual de l’assignatura.