Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Al llarg del transcurs de l'assignatura s'utilitzaran quatre tipus d'activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori) i tutories.

Els ensenyaments teòrics es duran a terme a través de classes magistrals en les quals el professor exposarà els conceptes que l'estudi de l'assignatura requereix i atendrà els dubtes que els alumnes presenten durant les mateixes. En aquestes classes es posarà èmfasi en l'interès que cada tecnologia puga tenir per a plantejar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits prèviament especificats.

Els ensenyaments pràctics (problemes) s'utilitzaran per a enfrontar l'alumne a situacions on ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments explicats en les classes magistrals. D'aquesta manera s'afavoreix la comprensió dels diferents mètodes i la capacitat per aplicar-los.

A les classes de tutories es duran a terme tasques complementàries als continguts teòrics de l'assignatura i als ensenyaments pràctiques com, per exemple, l'estudi de mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades obtingudes en laboratori.

En els ensenyaments pràctics (laboratori) se'ls proposarà als alumnes una sèrie de tasques pràctiques que han de realitzar sota la supervisió del professorat. La seua finalitat serà il·lustrar i adquirir experiència en el desenvolupament de tasques cientificotècniques complementàries als ensenyaments teòriques, així com dotar l'alumne de la capacitat de dissenyar i realitzar experiments, adquirir dades, interpretar-les i extraure les conclusions oportunes que se'n deriven. També es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE CC3 "Un coneixement adequat de la seua branca d'enginyeria que incloga algun coneixement a l'avantguarda del seu camp". El detall d'aquestes activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible a l'Aula Virtual de l'assignatura.