Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1039 - Sistemes Informàtics Industrials

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

a)       Primera convocatoria

Es realitzarà un examen escrit, la qualificació del qual suposarà el 70% de la nota final. S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 en l'examen per a aprovar l'assignatura. En cas de no assistir a l'examen, en les actes apareixerà "no presentat" independentment de la resta de components de l'avaluació.

El projecte desenvolupat en les pràctiques suposarà un 20% de la nota final. Serà necessari obtindre una qualificació superior a 5 perquè aquesta part siga comptada en la qualificació global de la primera convocatòria; en qualsevol altre cas esta part comptarà com 0. És un treball no recuperable. L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

Es realitzarà una presentació oral en l'aula dels continguts teòrics i pràctics principals del projecte de pràctiques, que representarà el 10% de la qualificació final de l'assignatura. Serà necessari obtindre una qualificació superior a 5 perquè aquesta part siga comptada en la qualificació global de la primera convocatòria, en qualsevol altre cas esta part comptarà com 0. És un treball no recuperable.

b)       Segona convocatoria

En cas de no aprovar l'assignatura en la primera convocatòria, només es podrà repetir en la segona l'examen escrit mantenint el pes del 70%; les qualificacions de les altres parts es mantindran inalterades. S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 en l'examen per a aprovar l'assignatura.

c)       Convocatòria extraordinària:

Es realitzarà un examen escrit que representarà el 100% de la nota.

La nota final per a considerar aprovada l'assignatura és de 5.

El 67% de la nota d'avaluació contínua es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE API3 "La comprensió de mètodes i tècniques aplicables i els seus limitaciones". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà del full de criteris d'avaluació corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.