Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

-      Avaluació contínua (30%)

o  Memòries de pràctiques de laboratori (20%)

o  2 proves escrites (qüestions / problemes) en finalitzar cada bloc temàtic (10%).

-      Examen final (70%)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables. No es requereix obtenir una qualificació mínima en les proves d'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en primera convocatòria es manté per a la segona convocatoria del mateix curs acadèmic. En la convocatòria extraordinària de final de carrera es considerarà la qualificació obtinguda l'última vegada que es va cursar l'assignatura.

Per a poder aprovar l'assignatura l'alumne haurà de tenir com a mínim una nota de 5 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura. En cas que la nota de l'examen final no assolisca la puntuació mínima requerida, la qualificació de l'assignatura serà la de l'examen final.

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

El 33,33% de la nota d'avaluació contínua es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE CT3 N23 "Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria. L'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes de l'aplicació pràctica de la ingeniería". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura".