Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Evaluación continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es calcula aplicant els següents percentatges:
 
40% examen final (recuperable)
60% avaluació contínua, de la qual: un 10% correspon als exercicis lliurats de cada unitat temàtica i un 50% correspondrà al treball de pràctiques consistent en un avantprojecte i un projecte de protecció contra incendis. Per a la nota del treball de pràctiques s'avaluarà el document escrit lliurable (recuperable), l'exposició oral, i el seguiment del treball individual i en equip durant el semestre, així com la competència transversal ENAEE-CT4 (no recuperables).
 
Així doncs, de la nota global, un 23% correspondrà al document escrit (recuperable), amb la qual cosa l'assignatura té un 63% de matèria recuperable i un 37% de matèria no recuperable.
 
A) Per a poder aprovar l'assignatura, l'alumne o alumna haurà d'assolir, com a mínim, una nota de 5 tant en l'examen com en el document escrit lliurable del treball de pràctiques.
 
     Els exercicis puntuables es realitzaran i lliuraran a classe i representen el 10% de la nota. Per a poder comptabilitzar aquest 10% s'hauran de lliurar tots els exercicis proposats durant la sessió de classe corresponent i haver superat la part pràctica i teòrica de l'assignatura.
 
B) L'estudiant es considerarà presentat  a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria
 
     En cas d'haver superat el mínim exigit en alguna de les parts (examen final o avaluació continuada), la nota que apareixerà en actes serà la corresponent a la nota de la part que no ha arribat al mínim exigit.
 
     A la segona convocatòria i en la convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de l'última avaluació contínua realitzada (si és més alta que 5) o de l'examen final (si és més alta que 5)
 
L'avaluació de la competència transversal ENAEE CT4 "Demostrar consciència de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seues limitacions." Es realitzarà a través d'una rúbrica (vegeu la fitxa de l'assignatura CT4-EX-1031-N12). El valor d'aquesta rúbrica ponderarà en un 4% sobre el la nota fina de la assignatural".