Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1 – Energies renovables i el seu marc regulador.

1        Què són les energies renovables. Renovables vs convencionals.

2        Classificació dels distints tipus de renovables.

3        Estat de desenvolupament dels distints tipus (internacional i estatal).

4        Evolució normativa a Espanya i situació actual.

TEMA 2 – Instal·lacions eòliques – Introducció als sistemes eòlics.

1        L'energia eòlica. Definició i tipus d'instal·lacions.

2        Situació internacional de la  energía eòlica (estat d'implantació i desenvolupament, fabricants, ...).

3        Cost de l'electricitat a partir de generadors eòlics.

4        Estimació del recurs eòlic.

TEMA 3 – Instal·lacions eòliques – Elements d’un sistema eòlic

  • Aerogeneradors.

a         Potència aprofitable per un aerogenerador

b         Curva característica d’ un aerogenerador

c         Tipus d’aerogeneradors

d         Parts d’un aerogenerador (rotor eòlic, sistema de transmissió, torre, mecanisme de canvi de pala, mecanisme d’orientació i generador elèctric)

e         Sistemes de regulació i control (control de potencia capturada, control de velocitat.)

2        Parts d’un parc eòlic (xarxa de mitjana tensió, instal·lació de presa de terra, subestació, línia d’evacuació...).

3        Monitoratge i telecontrol dels parcs.

TEMA 4 – Instal·lacions eòliques – Disseny d’una instal·lació eòlica.

1        Estudis de viabilitat.

2        Tràmits administratius.

3        Emplaçament dels diferents elements.

4        Característiques de disseny.

a         Xarxa de mitjana tensió.

b        Subestació.

c         Instal·lació de presa de terra.

d        Proteccions.

TEMA 5 – Instal·lacions solars fotovoltaiques – Introducció als sistemes FV.

1        L'energia fotovoltaica. Definició i tipus d'instal·lacions.

2        Situació internacional de la FV (estat d'implantació i desenvolupament, fabricants, ...).

3        Cost de l'electricitat a partir de generadors fotovoltaics.

4        La radiació - estimació del recurs solar.

TEMA 6 – Instal·lacions solars fotovoltaiques – Elements d’un sistema FV.

1        Cèl·lules i panells fotovoltaics.

a         L’efecte fotovoltaic.

     b        La cèl·lula fotovoltaica (tipus, estructura i característiques, construcció).

     c        El mòdul o panell fotovoltaic (tipus, construcció, cost).

2        Inversors per a fotovoltaica.     

3         Parts d’una instal·lació fotovoltaica (xarxa de continua, xarxa de mitjana tensió, línia d’evacuació)

4        Aspectes normatius associats als efectes de la FV sobre la xarxa elèctrica.

5        Monitoratge i telecontrol dels parcs.

TEMA 7 – Instal·lacions solars fotovoltaiques – Disseny d’una planta FV connectada a la xarxa.

1        Descripció de les instal·lacions connectades a xarxa.

a.    Definició i tipus.

b.   Components.

c.    Normativa aplicable: condicions de connexió, potència mínima...

2        Disseny d’una instal·lació connectada a xarxa.

a.    Definició de la potencia de la instal·lació FV.

b.   Estimació de la capacitat de producció anual en un emplaçament.

c.    Càlcul de les pèrdues en funcionament.

d.   Selecció dels materials i disposició dels panells.

3        Anàlisi econòmica de la instal·lació..

TEMA 8 – Instal·lacions solars fotovoltaiques – Disseny d’una planta FV aïllada.

1        Descripció de les instal·lacions aïllades.

a.    Definició i característiques.

b.   Tipus i aplicacions.

c.    Components.

2        Petits generadors eòlics.

3        Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica.

4        Disseny d’una instal·lació aïllada o autònoma.

a.    Avaluació de l’energia necessària segons aplicació.

b.   Avaluació dels recursos solar i eòlic disponibles.

c.    Dimensionat energètic de la instal·lació per cobrir la demanda.

d.   Anàlisi econòmica de la instal·lació.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Simulació d’un aerogenerador amb Matlab/Simulink®.

P2 – Estudi de viabilitat d’un parc eòlic.

P3 – Modelatge d’un panell fotovoltaic amb Matlab/Simulink®.

P4 – Caracterització d’un panell real i anàlisi d’una planta fotovoltaica.

P5 – Disseny d’una instal·lació aïllada mijantçant un software de simulació.