Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura, amb un pes del 40% de la nota final, constarà de les proves següents:

·         5 pràctiques de laboratori, no recuperables, amb un 3% de la nota final cada una.

·         1 examen parcial sobre sistemes trifàsics desequilibrats, no recuperable, amb un 6,25% de la nota final.

·         Treballs cooperatius, amb un 6,25% de la nota final cada un:

o    Treball sobre anàlisi freqüencial de circuits. Constarà d'una part teòrica i de simulació recuperable (4,25% de la nota final) i una part de laboratori no recuperable (2% de la nota final) .

o    Treball sobre anàlisi d'harmònics totalment recuperable.

o    Treball sobre anàlisi de transitoris totalment recuperable. La nota d'aquest treball correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE AI3 "La capacitat de triar i aplicar mètodes analítics i de modelització adequats". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

 

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.

 

L'estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.