Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 – Introducció a les instal·lacions elèctriques. (1,5h)

 • Definició i objectiu del sistema elèctric.
 • Estructura i components del sistema elèctric.
 • Nivells de tensió i característiques pròpies del sistema.
 • Elements que conformen les instal·lacions elèctriques en MT i BT.
 • Símbols i esquemes elèctrics.
 • Normes i reglaments.

TEMA 2 – Centres de transformació. (2h+2h visita)

 • Definició i tipus de CTs.
 • Composició general d’un CT.
  • Transformadors.
  • Cel·les de MT. Tipus i Aparellatge.
  • Quadres de Baixa Tensió
  • Canalitzacions i conductors elèctrics.
 • Software de disseny de centres de transformació.

TEMA 3 – Connexió a terra i protecció de les persones. (5+1,5h en el jardí)

 • Perills de la electricitat. Accidents elèctrics.
 • Protecció de les persones.
  • Les 5 regles d'or.
  • Protecció contra contactes directes i indirectes.
 • Connexions a terra. Definició i objectius. Situació en els sistemes elèctrics. Conceptes bàsics de les instal·lacions.
 • Connexió a terra en els CTs. Definicions, components i dimensionat.
 • Connexió a terra en BT. Definicions, components i dimensionat.
 • L'interruptor diferencial.

TEMA 4 – Dimensionat de conductors. (7h)

 • Cables aïllats en BT. Materials i denominació.
 • Canalitzacions. Definició, tipus i modes d’instal·lació.
 • Paràmetres elèctrics d’una línia en Baixa Tensió.
 • Dimensionat de conductors per criteri tèrmic.
 • Dimensionat de conductors per criteri de caiguda de tensió.
 • Dimensionat de les canalitzacions (tubs).
 • Disseny d’una instal·lació industrial. Exemple.

TEMA 5 – Protecció dels sistemes i instal·lacions elèctriques en BT. (7h)

 • Sobrecàrregues: definició, efectes i tipus.
 • Qualitats essencials a exigir a la protecció dels sistemes elèctrics.
 • Dispositius de protecció davant sobrecàrregues.
 • Selecció de les protecció davant sobrecorrents.
 • Curtcircuits: definició, efectes i paràmetres característics.
 • Tipus de curtcircuit en instal·lacions elèctriques.
 • Càlcul d'intensitats de curtcircuit.
 • Selecció de proteccions davant curtcircuits.
 • Selectivitat de proteccions davant sobrecorrents.
 • Protecció davant sobretensions.

TEMA 6 – Instal·lacions en edificis d’habitatges. (2h+2h visita)

 • Descripció de les instal·lacions.
  • Definició i esquemes.
  • Nivells d'Electrificació. Previsió de càrregues (ITC-BT-10 i 25)
 • La connexió de servei o connexió elèctrica (ITC-BT-11)
 • Instal·lacions d'enllaç (ITC-BT-12)
  • Caixa General de Protecció (ITC-BT-13)
  • Línia General d'Alimentació (ITC-BT-14)
  • Centralització de Comptadors (ITC-BT-16)
  • Derivació individual (ITC-BT-15)
 • Instal·lacions interiors (ITC-BT-12)
  • Dispositius generals i Individuals de Comandament i Protecció. interruptor de Control de Potència (ITC-BT-17)
  • Circuits Interiors en habitatges (ITC-BT-25 al 27)

TEMA 7 – Instal·lacions d’enllumenat. (4h)

 • Fenòmens que produeixen llum (principis físics).
 • Tipus de làmpades segons el seu mode de produir llum.
 • Principals tecnologies de làmpades i comparativa entre elles.
 • Equips auxiliars dels distints tipus de llum.
 • Lluminàries. Definició i característiques.
 • Quadres elèctrics d’enllumenat.
 • Disseny elèctric d’instal·lacions d’enllumenat.

TEMA 8 – Compensació d’energia reactiva (3h).

 • Introducció. Efectes de la potencia reactiva en el sistema elèctric.
 • Consumidors de potència reactiva. Descripció i classificació.
 • Compensació de reactiva: mètodes i sistemes.
 • Dimensionat de les bateries de condensadors
 • Sistemes avançats de compensació de reactiva.

TEMA 9 – Contractació dels subministrament d’energia elèctrica (1h).

 • Introducció al mercat elèctric
 • Regulació del transport i la distribució d’electricitat. Tarifes d’accés a la xarxa
 • Tarifes voluntàries per al petit consumidor
 • Contractació del subministrament a una comercialitzadora

TEMA 10 – Manteniment i verificació de les instal·lacions (1h).

 • Introducció.
 • Classificació del manteniment. Definicions.
 • Models de manteniment.
 • Requeriments reglamentaris.
  • Reglamentació tècnica.
  • Inspeccions inicials i periòdiques. Exemples.
  • Reglamentació de seguretat.
 • Exemples de manteniment d'instal·lacions elèctriques.
  • Exemple de protocol de manteniment en CT.
  • Esquema d'un pla avançat de manteniment integral.
  • Esquema de manteniment aplicat a una xarxa de distribució.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI (10h)

P1 – Càlcul i optimització de la factura elèctrica en una llar.

P2 – Comprovació d’instal·lacions elèctriques de BT i muntatge d’un quadre elèctric.

P3 – Disseny i càlcul d’una instal·lació elèctrica de BT assistida per ordinador.

P4 – Tecnologies d’enllumenat i compensació de reactiva.