Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc temàtic 1: Enllaç químic
 • Enllaç químic: energia d'enllaç, longitud i angle d'enllaç, moment dipolar.
 • Enllaç covalent: estructura (Lewis, VSEPR, VB) i forces intermoleculars.
 • Enllaç metàl·lic: estructura i aplicacions: conductivitat i aliatges.
 • Enllaç iònic: estructura, energia reticular i cicle de Born-Haber.
 
 
Bloc temàtic 2: Concepte de reacció química: Àcids i bases
 • Teoria protònica de Brønsted-Lowry: constants d'acidesa o basicitat.
 • Àcids i bases forts i febles.
 • Dissolucions tampó.
 • Aplicacions: valoracions.
 
 
Bloc temàtic 3: Complexos metàl·lics
 • Conceptes bàsics, tipus de complexos i nombre de coordinació.
 • Lligands monodentados, bidentats i quelats.
 • Constants de formació i acumulades.
 • Aplicacions: determinació de metalls.
 
 
Bloc temàtic 4: Solubilitat
 • Introducció.
 • Reaccions de precipitació: Equilibris de solubilitat.
 • Producte de solubilitat.
 • Efecte de l'ió comú.
 • Precipitació selectiva.
 
 
Bloc temàtic 5: Oxidació i reducció
 • Definicions, força electromotriu i potencial estàndard.
 • Potencial de cel·la: energia lliure.
 • Potencial de cel·la en funció de la concentració: equació de Nernst.
 • Aplicacions: bateries i tipus de piles, corrosió i passivat, electròlisi.
 
 
Bloc temàtic 6: Bases de la química orgànica
 • Grups funcionals.
 • Isomeria funcional.
 • Principals reaccions en química orgànica.
 • Control cinètic i termodinàmic de les reaccions.
 • Aplicacions.
 
 
Bloc temàtic 7: Aplicacions industrials
 • La indústria del petroli. Combustibles alternatius.
 • Polímers: classificació, mecanismes de polimerització i aplicacions industrials dels polímers.
 • Indústria farmacèutica.
 • Indústria dels colorants: mode d'acció dels colorants.
 • Indústria dels detergents: estructura i manera d'acció dels agents tensioactius.
 
 
 
 
A més es realitzaran tres pràctiques de laboratori d'entre les següents:
 • Determinació de l'acidesa d'un vinagre.
 • Síntesi de l'aspirina.
 • Recuperació de residus amb alt contingut en alumini. Reaccions en tubs d'assaig.
 • Valoració àcid / base de diferents productes químics. Síntesi de l'acetanilida.
 • Valoració calci / magnesi.
 • Electroquímica: equació de Nernst.
 • Precipitació fraccionada.