Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1049 - Càlcul Numèric Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.

CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorítmes i estructura de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació de problemes matemàtics problemes inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d'organització i planificació.

Resultats d'aprenentatge

OP7.9 - Ser capaç de resoldre sistemes d'equacions lineals mitjançant la factorització LU i mètodes iteratius.

OP7.8 - Ser capaç d'utilitzar mètodes de diferències finites per a resoldre equacions en derivades parcials.

OP7.7 - Ser capaç d'utilitzar mètodes d'un pas en la resolució numèrica d'equacions diferencials.

OP7.6 - Analitzar la conveniències d'un mètode numèric o d'un altre per a un problema concret en funció dels problemes que s'han de resoldre, el cost operatiu i la presència d'errors.

OP7.5 - Saber utilitzar els algoritmes analitzats en la resolució de problemes provinents de la ciència i la tècnica.

OP7.4 - Obtenir nocions bàsiques sobre el mètode d'elements finits.

OP7.3 - Ser capaç de resoldre problemes elementals de valors en la frontera en equacions diferencials ordinàries.

OP7.2 - Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d'un procés de còmput.

OP7.10 - Ser capaç de construir diferents polinomis interpoladors i fórmules de derivació numèrica.

OP7.1 - Usar algoritmes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva.