Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'exposen a continuació:

- Un examen escrit al final del semestre (40% de la qualificació global de l'assignatura).
- Resolució de casos i activitats pràctiques a l'aula, així com la seva exposició (60% de la qualificació global de l'assignatura). Els alumnes que no puguin assistir a les classes amb regularitat s'hauran de posar en contacte amb la professora responsable per determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que els serà aplicable.

Per tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en la part teòrica i 3 punts sobre 6 en la part pràctica). En cas de suspens, únicament es guardarà la nota pràctica per a la segona convocatòria ordinària.

Si un alumne suspèn en primera convocatòria la part pràctica, és a dir, obté menys de 3 punts sobre 6, pot tornar a lliurar el treball en la segona convocatòria i el seu treball pràctic es valorarà sobre 5 punts, havent d´obtenir un mínim de 3 punts sobre 5 per aprovar aquesta part.

Es donarà la consideración de "Presentat" a una assignatura a l´estudiantant que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.