Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE29 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de dissenyar i implementar programari per a realitzar les simulacions pertinents i estimar adequadament els mesuraments d’eficiència d’interès en un sistema de cues quan no hi haja solucions analítiques.

Ser capaç de desenvolupar i implementar els algorismes bàsics per a simular variables aleatòries discretes i contínues.

Reconèixer problemes reals d’espera que poden ser resolts mitjançant la teoria de cues, amb especial èmfasi en els que es troben dins del context de la informàtica i de les noves tecnologies. Ser capaç d’identificar els seus elements, modelitzar-lo i analitzar-lo. Aprendre a avaluar la seua eficiència i dissenyar configuracions que la milloren.

Modelitzar i obtindre les principals mesures d’interès per al funcionament de sistemes que es comporten com cadenes de Markov en temps discret.

Manejar vectors aleatoris, les seues característiques principals i utilitzar-los per a modelitzar fenòmens reals. Utilitzar el concepte d’independència i aplicar les lleis dels grans nombres i el teorema central del límit.

Descriure els elements bàsics que caracteritzen cada tipus de procés estocàstic i identificar els processos estocàstics que modelen més adequadament les situacions bàsiques de la vida quotidiana i professional.