Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1021 - Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar i resoldre  un problema de programació entera.

Ser capaç de dissenyar i implementar els algorismes bàsics de la programació matemàtica.

Ser capaç de desenvolupar algorismes numèrics per a l’ajust de models de regressió quan aquests no puguen realitzar-se de forma analítica.

Saber identificar la utilitat i el camp d’aplicació de la investigació d’operacions.

Saber identificar els elements, l’objectiu buscat i la metodologia adequada en un problema d’inferència estadística no paramètrica i saber aplicar-la per a resoldre problemes.

Resoldre problemes de transport i xarxes amb l’ús dels algorismes bàsics de la programació lineal.

Manejar recursos informàtics d’ús habitual en problemes d’investigació operativa i estadística.

Conèixer, comprendre i saber aplicar els conceptes bàsics de la teoria de la decisió de jocs.

Conèixer els fonaments teòrics estadístics per a poder validar els models.

Construir i resoldre models de programació no lineal.

Construir i analitzar models de regressió lineal i d’anàlisi de la variància en diferents àmbits científics.

Analitzar i interpretar les solucions obtingudes en un problema de programació lineal.