Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació de pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

 

 

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir en la prova teòrica i en la provapràctica una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, (per a cada prova).La nota final és la suma ponderada de les dues qualificacions.

Es considera com presentat a tot alumne que entre a l'aula de l'examen el dia de laconvocatòria oficial.

 

Hi ha un examen final de l'assignatura, amb preguntes teòriques i problemes.
 
Cada alumne serà avaluat en resolució de problemes a l'aula, de forma setmanal o bisetmanal, (resolució d'exercicis i problemes). Puntuarà un 1 en la nota final.
Tasques: De cada tema hi ha una col·lecció de problemes proposats. Cada alumne haurà de lliurar, amb periodicitat setmanal, les solucions que hagi trobat als problemes de cada tema que seran assenyalats pel professor. Puntuaran 1 punt de la nota final.
Els exàmens escrits es realitzaran en les convocatòries oficials d'exàmens. L'avaluació continuada consistirà en la supervisió de la resolució de problemes en aula per part de cada estudiant. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts en total, com a suma de la puntuació de l'examen escrit final i les puntuacions obtingudes en la resolució de problemes en aula i en la col·lecció de problemes resolts a lliurar setmanalment.
L'avaluació contínua NO és recuperable.
Es guarda la nota de l'avaluació contínua per a la segona convocatòria.