Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1017 - Àlgebra Lineal

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG08 - Aprenentatge autònom.

CG09 - Adaptació a noves situacions.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’obtenir valors i vectors propis de matrius mitjançant mètodes numèrics, incloent-hi mètodes iteratius.

Reconèixer problemes d’ajust i ser capaç d’usar tècniques per a resoldre’ls com la de mínims quadrats.

Operar amb punts, vectors, distàncies i angles en espais afins i euclidis.

Explicar, relacionar i diferenciar els conceptes i propietats de les formes bilineals i quadràtiques. Descriure les idees bàsiques d’àlgebra multilineal.

Descriure el concepte d’espai vectorial i aplicació lineal, la seua relació amb el càlcul matricial i la simplificació que produeix triar bases adequades.

Descriure el concepte de producte escalar i la seua utilitat en la pràctica.

Definir i descriure les estructures algebraiques amb operacions internes que manegen les matemàtiques.

Classificar matrius i aplicacions lineals segons diversos criteris. Saber calcular la forma canònica de Jordan d’una matriu i diagonalitzar formes quadràtiques.