Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Saber enunciar i demostrar els  teoremes fonamentals del  càlcul diferencial (diferenciabilitat, regla de la cadena, funcions inverses, funcions implícites...)  i utilitzar-los correctament en el càlcul de derivades i derivades parcials.

Saber descriure els fonaments dels nombres reals i complexos, explicar el concepte de límit i la seua aplicació a l’estudi local de funcions.

Obtenir aproximacions  polinomials  de funcions d’una i diverses variables reals i conèixer la seua utilitat en la pràctica.

Identificar, analitzar i classificar funcions  segons el seu comportament.

Discernir aquells processos del càlcul diferencial que són correctes dels que no ho són.

Conèixer els principis en què es fonamenten els  algorismes bàsics de diferenciació numèrica i ser capaç de desenvolupar-los i implementar-los.

Calcular i estudiar extrems de funcions de diverses variables reals, utilitzar aquests càlculs en l’optimització de funcions i distingir la  presència d’extrems relatius i absoluts,  lliures i condicionats.