Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació contínua

25%

Avaluació de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les parts següents:

Pràctiques (2,5 punts):
  - 1 punt per les entregues que es demanen de cada pràctica. Estes entregues es fan durant les sessions de pràcticas i no son recuperables.
  - 1,5 punts corresponents a preguntes de la prova escrita. Es realitza en les convocatòries oficials, junt amb proves escrites de la part teòrica.

Avaluació contínua (2,5 punts):
  - Per cada bloc temàtic s'exigirà l'entrega d'un exercici a realitzar de manera individual. Hi ha un termini màxim d'entrega per cadascuna d'aquestes proves. Finalitzat aquest termini ja no espodrà realitzar l'entrega. Per tant no és recuperable.

Prova escrita de la part teòrica (5 punts):

  - Hi haurà dos parcials (el segon parcial coincidirà amb la convocatòria oficial). Aquestes proves donen possibilitat d'eliminar matèria. De les parts a què es presente l'alumnat se li traurà la mitjana amb les que haja obtingut millor nota per a cada part.

La superació de l'assignatura s'obtindrà si sumant cada una de les parts de l'avaluació s'obté una puntuació igual o superior a 5 punts, sempre que en cada una de les tres proves escrites (prova de pràctiques i les dues parts de teoria) s'obtinga una nota minima de 4 putns sobre 10.


Un alumne o alumna es considera que s'ha presentat a una convocatòria si ha puntuat en les tres proves escrites d'eixa convocatòria.