Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’equacions diferencials i aptitud per a la seua aplicació.

CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de mètodes numèrics i aptitud per a la seua aplicació.

Resultats d'aprenentatge

Usar algoritmes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva.

Manejar amb facilitat diferents mètodes per a calcular primitives.

Definir les sèries de Fourier i les transformacions de Laplace de funcions elementals i saber aplicar-les a la resolució d’equacions diferencials.

Definir el concepte de transformada integral i utilitzar la transformada de Laplace en el disseny i la caracterització de sistemes lineals.

Construir el concepte d’integral de manera intuïtiva.

Calcular integrals de funcions contínues en una variable i integrals dobles en dominis tancats senzills.

Aplicar els principals mètodes per a resoldre equacions diferencials ordinàries i algunes equacions en derivades parcials senzilles.