Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les següents parts:

  • Avaluació contínua: té una ponderació del 40% de la nota final de l'assignatura.

  • Examen final: té una ponderació del 40% de la nota final de l'assignatura.

  • Avaluació de pràctiques: té una ponderació del 20% de la nota final de l'assignatura.

Per a l'avaluació contínua, l'alumnat ha de realitzar un conjunt d'exercicis que es proposen abans i durant les sessions de teoria, i una prova escrita a mitjan semestre. El conjunt d'exercicis suposa un 10% i la prova escrita el 30%; en total, 40% de la nota final.

Les pràctiques es realitzaran en els laboratoris, de forma presencial. La nota de pràctiques, que suposa el 20% de la qualificació final, serà obtinguda al llarg del curs i no podrà recuperar-se.

Cal arribar a un mínim en cada part avaluable perquè es considere en la nota final. En cas que no s'arribe a la nota mínima establerta, l'esmentada part aportarà zero punts al càlcul de la nota final.

Els mínims establerts són:

  • Exercicis de les sessions de teoria: mínim d'un 80% d'exercicis realitzats.

  • Examen final i prova d'avaluació contínua: 4 sobre 10. 

  • Avaluació de pràctiques: 4 sobre 10.

La nota final de l'assignatura s'obté sumant, de forma ponderada, les notes obtingudes en cadascuna de les parts, sempre que es complisquen els mínims establerts. A més, en el cas dels exercicis realitzats en les sessions de teoria, només comptaran si la nota obtinguda en la prova escrita de mitjan semestre i en l'examen final és igual o superior a 4. En el cas que no es complisca algun d'aquests requisits, l'esmentada part aportarà zero punts al càlcul de la nota final.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura quan s'ha presentat a l'examen final.

Els exercicis proposats i les pràctiques de laboratori no podran recuperar-se en l'examen final ni en la segona convocatòria. La prova escrita de mitjan semestre es podrà recuperar en les dues convocatòries de l'examen final.