Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació contínua

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir almenys un 50% tant en la part de teoria com en el conjunt de proves que engloben la part pràctica. Perquè un alumne es consideri presentat a una convocatòria n'hi haurà prou que es presenti a l'examen final.

 

Mètode detallat d'avaluació:

 
- TEORIA (50%): La part de teoria s'avaluarà mitjançant examen. Cal obtenir un mínim de 2,5 sobre 5 en la part teòrica per a superar l'assignatura i sumar la nota a la part pràctica.

- PRÀCTICA (50%): Serà necessari obtenir un mínim de 2,5 sobre 5 en el conjunt de proves de la part pràctica per poder superar l'assignatura i sumar la nota a la part teòrica. La part pràctica consta de les següents proves:
  • 20% Treball final en grup (4 - 6 persones). El treball té com a finalitat l'aplicació a una empresa real dels conceptes estudiats a classe. Seguiment per part del professor de les activitats realitzades pels alumnes perquè aquests rebin retroalimentació del seu progrés.
  • 20% Casos resolts en grup en les classes de pràctiques (4 - 6 persones). Només es puntuarà si l'estudiant assisteix a classe.
  • 10% Assistència a classes pràctiques. Per cada classe que no s'assisteixi es descomptarà el 25% de la nota total d'aquest apartat (és a dir, 0,25 punts sobre 1 punt màxim). A partir de 4 faltes, es passarà automàticament a l'opció d'avaluació alternativa. La forma de justificar les faltes per recuperar els punts perduts ocasionalment en aquesta part és mitjançant justificant de malaltia o de treball.
Per a aquells alumnes que no puguin assistir regularment a les classes pràctiques s'ofereix la següent alternativa d'avaluació de la part pràctica:
  • 20% Treball final individual o en grup. Es realitzarà un seguiment d'aquest treball en tutories per part del professor. El treball té com a finalitat l'aplicació a una empresa real dels conceptes estudiats a classe. Seguiment per part del professor de les activitats realitzades pels alumnes perquè aquests rebin retroalimentació del seu progrés.
  • 30% Realització d'un cas pràctic en l'examen final.
 
Criteris de recuperació en segona convocatòria del curs:

En aquesta convocatòria es podrà recuperar tant la part teòrica com aquelles proves que conformen la part pràctica. La part d'assistència a classes pràctiques tindrà la mateixa nota que en la primera convocatòria (per tant, no es podrà recuperar).

La nota tant de la part teòrcia com de les proves pràctiques es podrà guardar fins a la segona convocatòria del curs.