Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

6.1. Continguts de les classes de teoriaEn aquesta assignatura s'adquiriran els coneixements bàsics de Física, especialment d'electricitat i electromagnetisme.TEMARI DETALLATBloc temàtic 1: Electrostàtica, condensadors i dielèctrics.

Tema 1 Electrostàtica.Introducció. Càrrega elèctrica. Conductors i aïllants. Llei de Coulomb. Camp elèctric. Camp elèctric creat per una càrrega puntual. Camp elèctric creat per una distribució continua de càrrega. Moviment de càrregues en un camp elèctric. Llei de Gauss, aplicacions. Potencial electrostàtic. Conductors en equilibri electrostàtic.Tema 2. Condensadors i dielèctricsConcepte de capacitat. Condensadors. Càlcul de la capacitat. Associació de condensadors. Energia d'un condensador. Dielèctrics.

Bloc temàtic 2: Electrocinètica.

Tema 3. Corrent continua


Corrent elèctric. Resistència i llei de Ohm. Associació de resistències. Força electromotriu. Llei de Joule. Energia i potència en circuits elèctrics. Multímetres. Resolució de circuits d'una malla.Tema 4. Circuits de corrent continua


Definicions prèvies. Regles de Kirchhoff. Mètode dels corrents de malla. Càlcul de la resistència equivalent. Fonts de tensió i fonts de corrent. Teoremes de Thèvenin i Norton. Teorema de màxima transferència de potència.

Bloc temàtic 3: Magnetisme.

Tema 5. Interacció magnèticaCamp magnètic. Força de Lorentz. Força magnètica en un element de corrent. Acció d'un camp magnètic sobre un element de corrent. Moment dipolar magnètic.

Tema 6 .Fonts del camp magnètic i induccióLlei de Biot y Savart. Teorema de Ampère. Flux magnètic. Inducció electromagnètica. Llei de Faraday- Henry. Inducció mútua i autoinducció.Bloc temàtic 4: Ones.Tema 7. Ones electromagnètiques.
 

Tipus d'ones. Ecuació d'ones. Ones armònques. Ones electromagnètiques. Densitat d' energia. Intensitat. Espectre electromagnètic. Reflexió i refracció.

Interferència i difracció.


6.2. Continguts de les classes de laboratori

En relació als ensenyaments pràctics al laboratori es proposen 5 sessions de 3 hores cadascuna. Es realitzaran 5 pràctiques de la llista següent:Pràctica 1.- Introducció als mètodes experimentals de la Física.Pràctica 2.- Maneig del polímetre. Circuit de corrent contínua.Pràctica 3.- Maneig del osciloscopi. Descàrrega en un circuit RC.Pràctica 4.- Díode. Portes Lògiques.Pràctica 5.- Ressonància en circuits