Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les parts següents:
 - Avaluació de pràctiques: fins a 2 punts de la nota final.
 - Avaluació contínua:
    • Entregables individuals: fins a 1 punt.
    • Entregables de grup: fins a 1 punt.
    • Examen d'objectius bàsics 1: fins a 1 punt.
    • Examen d'objectius bàsics 2: fins a 1 punt.
 - Examen: fins a 4 punts de la nota final.

La nota final s'obté sumant les notes obtingudes en cada una de les parts. No obstant, és necessari arribar a un mínim en cada part perquè la nota de la dita part es tinga en compte en la nota final. Per tant, en el cas de no arribar al mínim exigit en algunes de les parts, les dites parts s'avaluaran com si s'haguera obtingut un 0 en elles. Així, per exemple, si en l'avaluació de pràctiques s'ha obtingut una nota inferior al mínim exigit en la dita part, l'avaluació de pràctiques passarà a valdre 0 en el càlcul de la nota final (independentment de la nota realment obtinguda en l'avaluació de pràctiques).

Els mínims que s'han d'aconseguir en cada una de les parts són:
 - Avaluació de pràctiques: 5 sobre 10.
 - Entregables individuals: 8 sobre 10.
 - Entregables de grup: 8 sobre 10.
 - Examen d'objectius bàsics 1: 8 sobre 10.
 - Examen d'objectius bàsics 2: 8 sobre 10.
 - Examen: 4 sobre 10.

Convé incidir que no superar algun dels mínims anteriors no implica que l'estudiant suspenga l'assignatura. Únicament implica que la dita part puntua com 0 en el càlcul de la nota final. L'estudiant haurà aprovat l'assignatura si la seua nota final és major o igual a 5.

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat a la primera convocatòria del curs si s'ha presentat a la primera convocatòria de l'examen. Es considerarà que s'ha presentat a la segona convocatòria del curs si s'ha presentat a la segona convocatòria de l'examen.

En la segona convocatòria del curs es podran recuperar les activitats següents: l'examen (40% de la nota final), els entregables individuals (10% de la nota final) i els entregables de grup (10% de la nota final). Per a recuperar els entregables individuals i de grup s'hauran de realitzar els entregables que es desitgen recuperar i entregar-los per a la seua avaluació junt amb l'examen de la segona convocatòria. Els entregables individuals i de grup només s'avaluaran en el cas d'obtindre més d'un 4 en l'examen d'eixa convocatòria. En cas contrari, es mantindrà la qualificació obtinguda prèviament. La qualificació de la resta d'activitats es mantindrà durant totes les convocatòries del curs.