Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.

CE16 - Capacitat per a participar en l’anàlisi, el disseny, la construcció i el manteniment d’aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient i d'elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

Resultats d'aprenentatge

Traduir algorismes elementals expressats en llenguatge natural a funcions correctes acompanyades de bateries de prova senzilles.

Justificar la necessitat dels llenguatges de programació.

Implementar programes que manegen cadenes, vectors, registres i matrius.

Implementar programes que facen ús d’estructures de selecció (possiblement jerarquitzades): sentències condicionals i sentències de selecció múltiple.

Implementar programes que facen ús d’estructures de control de repetició (possiblement jerarquitzades i en combinació amb estructures de selecció): bucles amb condició de parada i bucles amb variable de control d’iteració.

Implementar programes capaços de realitzar accions d’entrada/eixida línia a línia sobre fitxers de text.

Implementar programes amb classes senzilles que definisquen atributs i mètodes.

Implementar funcions sense paràmetres i amb paràmetres i amb valor de retorn i sense.

Explicar els conceptes de tipus, valor i variable.

Explicar el concepte d’algorisme.

Escriure expressions aritmètiques en un llenguatge de programació usant correctament precedència d’operadors, associativitat i paritat.

Efectuar càlculs que requerisquen emmagatzemament de resultats intermedis en variables atenent un ús correcte dels tipus.

Diferenciar entre interpretació i compilació.