Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

40%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Al començament del curs els estudiants han de formar grups de treball per tal de poder realitzar les activitats que es plantegin de forma col · lectiva, segons les instruccions que donarà el professorat. Tots aquells estudiants que no s'hagin integrat en grups abans de la data establerta per a això, no podran realitzar aquest tipus d'activitats, de manera que perdran la nota assignada a aquestes. En la primera convocatòria ordinària (gener), la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

  • La realització de dues activitats i treballs relacionats amb la teoria de l'assignatura, ja siga de manera individual o col·lectiva. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes o  importància d'aquesta en la nota final serà del 20%.
  • L'avaluació de dues activitats i treballs de pràctiques, tant individuals com en equip. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes d'aquesta en la nota final serà del 40%.
  • L'examen final de coneixements bàsics de l'assignatura (prova individual de naturalesa eminentment pràctica). L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes d'aquesta en la nota final serà del 40%. S'ha d'obtindre una qualificació mínima de 4 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat a la convocatòria l'estudiant que lliuri al menys tres de les cuatre activitats de teoria o pràctiques (ja siguin individuals o col · lectives) en els terminis establerts o bé que realitzi l'examen final de l'assignatura. Si un estudiant no arriba a la mínima nota exigida en l'examen final de coneixements bàsics, la seva qualificació serà el mínim entre 4 i la nota calculada tal com s'acaba de descriure.

Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si finalitzat el semestre un estudiant no arribés al 5 en la nota final, haurà de presentar-se a alguna(es) de la(es) recuperacions de la segona convocatòria ordinària (juny / juliol) . En aquesta segona convocatòria, es realitzaran 3 exàmens de recuperació: un de teoria, un altre de pràctiques i l'examen final de coneixements bàsics. L'estudiant podrà presentar-se a les recuperacions que estimi oportú per tal d'obtenir la qualificació que li permeti aprovar, considerant els percentatges esmentats anteriorment: 20% teoria, 40% pràctiques i 40 % examen final. La nota obtinguda en aquests exàmens substituirà, si fos el cas, a les notes corresponents del primer semestre. Si no es realitza la recuperació corresponent, s'utilitzarà la nota obtinguda per a aquest apartat en el primer semestre. Les notes obtingudes durant el primer semestre, per tant, es guardaran durant tot el curs, si és voluntat de l'estudiant, però no per a cursos posteriors. L'estudiant només estarà obligat a recuperar l'examen final en cas de no haver arribat al mínim de 4 en aquest examen en la primera convocatòria.

Es considerarà presentat en segona convocatòria a l'estudiant que lliuri qualsevol dels exàmens de recuperació.