Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a la seua aplicació.

CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de mètodes numèrics i aptitud per a la seua aplicació.

Resultats d'aprenentatge

Usar programes de nivell avançat que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria.

Usar algorismes de resolució numèrica de sistemes lineals i aplicar-los de manera efectiva.

Treballar intuïtivament, geomètricament i formalment amb les nocions de límit, derivada i derivada parcial.

Resoldre sistemes d’equacions lineals de qualsevol tipus i entendre la seua utilitat pràctica.

Operar amb matrius i identificar la seua estructura i utilitat.

Manipular desigualtats, successions i sèries.

Explicar el concepte d’espai vectorial i aplicació lineal, la seua relació amb el càlcul matricial i la simplificació que produeix triar bases adequades.

Aplicar les derivades parcials en el càlcul d’extrems de funcions de diverses variables reals.

Analitzar i dibuixar funcions d’una i dues variables i deduir propietats d’una funció a partir de la seua gràfica.