Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. MODELATGE GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

1.1      Tècniques de modelatge geomètric.

Geometria constructiva (CSG)

Primitives

Operacions Booleanes

Arbre del model

Construcció de primitives complexes: perfils paramètrics i escombratge

Altres mètodes de modelatge: models de filferro i superfícies

1.2.     Sistemes de referència

Sistemes de referència 2D i 3D.

Utilitat en delineació i modelatge.

1.3.     Modelatge mitjançant corbes

Corbes anal·lítiques

Corbes lliures

Corbes paramètriques polinòmiques

1.4.     Modelatge mitjançant corbes i superfícies

Superfícies paramètriques polinòmiques

Superfícies corfa

Superfícies d’escombratge

Superfícies d’acord i arrodoniments

Superfícies topogràfiques o esculpides

TEMA 2. MODELATGE BASAT EN ELEMENTS CARACTERISTICS

2.1      Modelatge basat en elements característics

Concepte d’element característic

Tipus d’elements característics

Objectius del modelatge basat en elements característics

Elements característics integrats

Llibreries d’elements característics

Patrons de reproducció

TEMA 3. MODELATGE I REPRESENTACIÓ DE PECES ESTANDARDITZADES

3.1      Modelatge de peces estandarditzades

Concepte de peça estandarditzada

Tècniques específiques de modelatge de peces estandarditzades

Llibreries o biblioteques

Simplificacions: atributs cosmètics

3.2     Representació de peces estandarditzades

Representació de peces estandarditzades

Representacions simplificades

Símbols i llegendes

Peces estandarditzades més significatives: cargols, femelles, volanderes, molls i engranatges.

TEMA 4. EXTRACCIÓ DE PLÀNOLS DE DISSENY

4.1      Configuració de plànols de disseny

Utilitat dels plànols de disseny

Configuració dels fulls

4.2     Extracció de plànols de disseny

Vinculació del model

Extracció de vistes principals i particulars

Extracció de talls i seccions normalitzats

Extracció d'altres vistes especials normalitzades

Extracció de cotes

Afegir símbols i convencionalismes

TEMA 5. CONJUNTS I ESPECEJAMENTS

5.1      Acoblament de conjunts

Acoblament virtual

Col•locació de les peces

Relacions de Col•locació

5.2     Organització de documents de projectes

Requisits

Eines informàtiques per a organitzar documents de projectes

5.3     Extracció de plànols de conjunt

Extracció de plànols

Normes de representació

Plànols de muntatge

Plànols funcionals

Plànols de components.

5.4     Marques i llistes de peces

Marques

Llistes

Vincles.

TEMA 6. ANÁLISI DE CONJUNTS

6.1      Peces característiques

Peces característiques més significatives: Eixos i arbres, rodes, xavetes, passadors, anelles i juntes

Detecció de peces característiques

6.2     Anàlisi tècnic de conjunts

Detecció de peces estandarditzades icaracterístiques

Anàlisi d'acoblament i desacoblament

Introducció a l’anàlisi funcional

TEMA 7. DIBUIXOS D'ENGINYERIA: PLÀNOLS DE TALLER.

7.1      Procediments de fabricació

Definició i classificació

Principals procediments de fabricació

Signes superficials

Toleràncies micromètriques: rugositat superficial

Signes de mecanitzat i recobriments

Tractaments superficials especials

7.2     Procediments de fabricació per unió

Definició i classificació

Unions soldades  i apegades

Unions per modelat i armat

Unions per conformat d'elements d'unió

TEMA 8. TOLERÀNCIES

8.1      Toleràncies dimensionals

Definició, notacions i unitats

Paràmetres de les toleràncies

Representació: magnitud i posició de les toleràncies

Transferència de cotes

8.2     Ajustaments

Definicions i notacions

Sistema d’ajustament

Elecció d’un ajustament

Cadenes de cotes

8.3     Toleràncies geomètriques

Definició

Principis de representació

Tipus de toleràncies

Elements de referència