Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Ensenyaments teòrics (26 h)
 
La part teòrica del programa es desenvoluparà mitjançant lliçó magistral. Un mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal pel professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 
La part expositiva de la lliçó magistral es complementa amb activitats centrades en la resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement de la lliçó magistral. En aquestes, per la peculiaritat de l'assignatura, es programaran els mètodes estudiats en el temari i desenvolupats en les lliçons magistrals. A l'efecte es desenvoluparan xicotets programes i subrutines en el llenguatge MATLAB que fixen les peculiaritats de cada mètode i el vegen en acció.
 
Ensenyaments pràctics (30 h)
 
En l'assignatura, els ensenyaments pràctics estan relacionades amb la utilització de les tècniques de simulació implementades en el programari. Per tant, totes estan basades en l'ús d'ordinadors en treball de laboratori informàtic: aquest mètode consisteix en el desenvolupament per l'alumnat d'un treball específic de laboratori informàtic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat. Es plantegen 30 hores de pràctiques amb un programari de referència, ANSYS, en què l'alumnat aprendrà el seu ús, i les diferents tècniques de modelatge i simulació incloses en el temari.
 
Dins de la part pràctica es desenvolupen les activitats d'avaluació contínua, centrada en el desenvolupament d'un projecte basat en la resolució per modelatge i simulació d'una situació real i pràctica, relacionada amb el món tècnic o industrial. Per a desenvolupar aquesta part, s'utilitzarà la tècnica d'aprenentatge per projectes: Es tracta d'un mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants i estudiantes duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos. Atesa la dificultat que té una simulació d'aquest tipus, es proposa la realització de l'activitat en equips d'estudiants. Es tracta d'un aprenentatge cooperatiu o en equip: aquesta tècnica pretén donar un enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual l'alumnat és responsable del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a assolir metes i incentius grupals.
 
Tot el desenvolupament de l'activitat del curs es concentra en l'Aula Virtual de l'assignatura. Es tracta d'un aprenentatge a través de l'Aula Virtual, situació d'ensenyament-aprenentatge en què s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.