Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM04 - Coneixements i capacitats per a aplicar els fonaments de l’elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

CEM06 - Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar les tasques per a escometre simulacions numèriques complexes en equips de treball reduïts i coordinar els mateixes.

CG05 - Ser capaç de saber programar els algoritmes més bàsics utilitzats per a la resolució de problemes senzills d’enginyeria per mitjà de mètodes de computació.

CG04 - Ser capaç d’elaborar informes tècnics en llengua estrangera per a explicar els solucions trobades per mitjà de l’ús de mètodes de computació aplicats a la resolució de problemes en l’enginyeria

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar els fenòmens que participen en un problema senzill d’enginyeria per a decidir si la seua influència ha de ser presa en compte en la modelització computacional.

CEM06 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics destinats a la resolució de problemes per mitjà de la tècnica CFD i saber analitzar els resultats obtinguts.

CEM06 - Conèixer les tècniques de la mecànica de fluids computacional i manejar amb soltesa la majoria dels seus algoritmes de càlcul per a la resolució de problemes fluidomecànics.

CEM04 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics destinats a la resolució de problemes per mitjà de la tècnica FE i saber analitzar els resultats obtinguts.

CEM04 - Conèixer les tècniques dels elements finits aplicats a problemes d’enginyeria estructural senzills.