Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Primera i segona convocatòria:
 
Es realitzarà un examen escrit en les dues, la qualificació suposarà el 50% de la nota final. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen per aprovar l'assignatura. En cas de no assistir a l'examen, en les actes apareixerà la marca de "no presentat", independentment de la resta de components de l'avaluació.
 
Al llarg del curs es realitzarà una sèrie de treballs i exercicis que suposaran el 25% de la qualificació final de l'assignatura. Serà necessari obtenir una qualificació de global de 5 sobre 10 en el conjunt d'aquests treballs perquè siguen tinguts en compte en la nota final. D'una altra manera, aquesta part comptarà com a 0. Aquests treballs seran recuperables, i poden tornar-se a lliurar en la segona convocatòria.
 
El treball desenvolupat en les pràctiques suposarà un 25% de la nota final. Serà necessari obtenir una qualificació de global de 5 sobre 10 en el conjunt de les pràctiques perquè siga tinguda en compte en la nota final. D'una altra manera, aquesta part comptarà com a 0. L'assistència a les pràctiques és obligatòria. El treball pràctic serà recuperable, i es podrà lliuar per a avaluar-se en la segona convocatòria.
 
La nota final per a considerar aprovada l'assignatura és de 5 sobre 10.
 
 
Convocatòria extraordinària:
 
En la convocatòria extraordinària la nota de l'assignatura serà igual a la nota de l'examen corresponent.