Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10. Aquesta qualificació final s'obtindrà de la següent manera:

  • Proves escrites de teoria i problemes: 65%
  • Resolució de problemes (no recuperables): 15 %
  • Pràctiques de laboratori (no recuperables): 20%.
La nota mínima de les proves escrites de teoria i problemes serà de 4 sobre 10. L'alumne es considerarà com presentat si es presenta l'últim examen escrit de la convocatòria corresponent. En la segona convocatòria se seguirà el mateix criteri que en la primera, de manera que la nota de les proves escrites de teoria i problemes provindrà de l'examen establit a la convocatòria oficial. En la  convocatòria extraordinària de finalització d'estudis la nota provindrà de l'examen establit en la convocatòria oficial.
Per a l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip" es realitzarà a través d'una rúbrica (vegeu la fitxa de l'assignatura (CT1-ET1027-N23). El valor d'aquesta rúbrica ponderarà en un 20% sobre el 20% de la pràctiques de laboratori.