Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final de la convocatòria corresponent, a més d'una nota global superior a 5.
 
L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat/ada" en la convocatòria.
 
A continació es presenten les proves de cada convocatòria i el seu caràcter recuperable amb vista a la segona convocatòria o a la convocatòria extraordinària. Per a sumar la nota de les proves d'avaluació contínua és obligatori realitzar-les en el present curs acadèmic; no es guarda la nota d'anys anteriors. Només es guarda la nota de l'avaluació contínua (concretament la part corresponent a les pràctiques) per a la convocatòria extraordinària final de carrera.
 
Primera convocatòria
 
Avaluació contínua
 
· Examen parcial 1 (10%). Prova recuperable
 
· Examen parcial 2 (10%). Prova recuperable
 
· Pràctiques (20%). Proves no recuperables
 
Examen Final
 
· Examen Final (60%). prova recuperable
 
Segona convocatòria
 
La segona convocatòria només té com a prova l'examen final.
 
Per al càlcul de la nota final de l'asigantura en la segona convocatòria pot haver-hi dos casos:
 
· L'estudiant decideix no recuperar els exàmens parcials. En aquest cas la nota final es calcularà amb els següents pesos: 10% cada examen parcial, 20% les pràctiques, i 60% l'examen final de la segona convocatòria.
 
· L'estudiant decideix recuperar els exàmens parcials. En aquest cas la nota final es calcularà amb els següents pesos: 20% les pràctiques, i el 80% l'examen final de la segona convocatòria.
 
Convocatòria extraordinària
 
La convocatòria extraordinària només té com a prova l'examen final, que no és recuperable.
 
La nota final de la convocatòria extraordinària correspondrà en un 80% a l'examen final d'aquesta convocatòria i en un 20% la nota de pràctiques de l'avaluació contínua obtinguda durant l'última realització de l'assignatura.