Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

41 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG01, CEA03 - Ser capaç de sintetitzar la informació rebuda i de formular i resoldre els models lineals i no lineals pertinents, així com d’analitzar i interpretar els solucions obtingudes

CG06 - Saber plantejar i resoldre problemes matemàtics en l’àmbit de l’enginyeria.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics específics de l’àmbit dels matemàtiques.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit dels mètodes matemàtics.

CB01 - Ser capaç d’utilitzar mètodes numèrics en diferències, elements finits i volums finits per a resoldre problemes on intervinguen problemes de contorn per a equacions diferencials i estiguen relacionats amb l’enginyeria.

CB01 - Ser capaç de modelitzar problemes senzills de línies d’espera utilitzant la teoria de cus, i de resoldre’ls si són problemes basats en processos de naixement i mort: entrades Poisson i temps de servei exponencials.

CB01 - Ser capaç de manejar recursos informàtics d’ús habitual en problemes d’investigació operativa.

CB01 - Saber realitzar treballs senzills de forma autònoma on es resolguen problemes modelitzats per equacions diferencials.