Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció als sistemes electrònics. 
 
               1.1. - Introducció. Sistemes analògics i digitals.
 
               1.2. - Sistemes electrònics en la indústria.
 
               1.3. - Conceptes bàsics de circuits elèctrics.
 
               1.4. - Conceptes bàsics en amplificació de senyal.
 
               1.5. - Fonaments d'amplificadors de tensió i de corrent.
 
 
 
Tema 2. Díode semiconductor. Anàlisi i disseny de circuits amb díodes.
 
               2.1. - Introducció.
 
               2.2. - Polarització de la unió PN.
 
               2.3. - Corba característica.
 
               2.4. - Paràmetres característics. Models equivalents.
 
               2.5. - Efecte de la temperatura.
 
               2.6. - Corrent admissible i càlcul tèrmic.
 
               2.7. - Paràmetres del fabricant.
 
               2.8. - Díode Zener.
 
               2.9. - Altres díodes.
 
               2.10. - Exemples d'aplicació de circuits amb díodes.
 
               2.11. - Exercicis proposats.
 
 
 
Tema 3. El transistor bipolar d'unió. Anàlisi i disseny de circuits amb BJT.
 
               3.1. - Estructura de tres capes. Efecte transistor.
 
               3.2. - Corbes característiques.
 
               3.3. - Regions de funcionament.
 
               3.4. - Transistor PNP.
 
               3.5. - Transistor Darlington.
 
               3.6. - Càlculs de potència.
 
               3.7. - Fulls de característiques.
 
               3.8. - Polarització del BJT.
 
               3.9. - Configuracions comuns en circuits amplificadors.
 
               3.10. - Exemples de circuits amb BJT.
 
               3.11. - Exercicis proposats.
 
 
 
Tema 4. El transistor d'efecte de camp. Anàlisi i disseny de circuits amb FET.
 
               4.1. - Principi de funcionament dels transistors d'efecte de camp.
 
               4.2. - Corbes característiques. Zones de funcionament.
 
               4.3. - Equació bàsica en la zona activa.
 
               4.4. - Recta de càrrega en contínua.
 
               4.5. - Polarització.
 
               4.6. - Altres transistors d'efecte de camp.
 
               4.7. - Comparació BJT-FET.
 
               4.8. - Exemples d'aplicació.
 
               4.9. - Exercicis proposats
 
Tema 5. Altres dispositius.
 
               5.1. Dispositius discrets de 4 capes: tiristors, diacs, triacs, GTO.
 
               5.2. Transistors de potència. IGBT.
 
               5.3. Altres dispositius.
 
 
 
Tema 6. Amplificadors operacionals. Anàlisi i disseny de circuits amb operacionals.
 
               6.1. - Introducció.
 
               6.2. - Característiques.
 
               6.3. - Modes de funcionament.
 
               6.4. - Aplicacions lineals. Exemples.
 
               6.5. - Aplicacions no lineals bàsiques.
 
               6.6. - Model real. Implicacions.
 
               6.7. - Sortida de potència.
 
               6.8. - Exemples comercials.
 
               6.9. - Exercicis proposats.
 
 
 
Tema 7. Amplificadors de potència i fonts d'alimentació. Anàlisi i disseny.
 
               7.1. - Classes d'amplificadors de potència.
 
               7.2. - Amplificadors classe A.
 
               7.3. - Amplificadors classe B i classe AB.
 
               7.4. - Amplificadors classe D.
 
               7.5. - Fonts d'alimentació. Estructura bàsica.
 
               7.6. - Rectificació de doble ona i filtrat.
 
               7.7. - Estabilització mitjançant reguladors lineals.
 
               7.8. - Estabilitzadors comercials.
 
               7.9. - Reguladors commutats.
 
               7.10. - Resum de característiques de fonts d'alimentació.
 
 
 
Tema 8. Dispositius digitals.
 
               8.1. - Introducció. Concepte de circuit digital.
 
               8.2. - Comparació digital-analògica.
 
               8.3. - Circuits TTL.
 
               8.4. - Circuits CMOS.
 
               8.5. - Connexió a circuits externs.
 
 
 
Tema 9. Circuits combinacionals. Anàlisi i disseny.
 
 
 
               9.1. - Circuits digitals senzills: comportes lògiques.
 
               9.2. - Àlgebra de Boole.
 
               9.3. - Lògica combinacional. Taules de veritat i funcions lògiques.
 
               9.4. - Simplificació de funcions lògiques.
 
               9.5. - Sistemes numèrics binaris.
 
               9.6. - Subsistemes combinacionals.
 
 
 
Tema 10. Circuits seqüencials.
 
               10.1. - Introducció.
 
               10.2. - Biestables actius per nivell.
 
               10.3. - Biestables actius per flanc.
 
               10.4. - Sistemes seqüencials síncrons i asíncrons.
 
               10.5. - Subsistemes seqüencials.
 
               10.6. - Introducció als microcontroladors.
 
 
 
 
 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI.
 
1. Circuits amb díodes.
 
2. Circuits amb transistors.
 
3. Circuits amb tiristors i triacs.
 
4. Circuits amb amplificadors operacionals.
 
5. Fonts d'alimentació.
 
6. Circuits digitals.