Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de plantejar i resoldre problemes de disseny i anàlisi de transport de fluids

CG01 - Ser capaç d’analitzar els fenòmens físics relatius a la mecànica de fluids a través de l’experimentació i deduir expressions empíriques per a la seua descripció.

CC02 - Ser capaç de realitzar càlculs senzills utilitzant la teoria de la capa límit i aplicar-los a casos d’arrossegament i sustentació de perfils aerodinàmics.

CC02 - Ser capaç de determinar la força que exerceixen els fluids sobre si mateixos i sobre les estructures que els contenen.

CC02 - Ser capaç de classificar un fluid i les seues característiques per als distints règims i estats d’aquests.

CC02 - Conéixer els principis de conservació de massa, moment i energia aplicats als fluids i saber realitzar simplificacions sobre les equacions que regeixen aquests principis per a poder aplicar-los a càlculs senzills.

CC02 - Comprendre l’equació de Bernoulli i saber fer els supòsits necessaris per a aplicar-la a casos de l’enginyeria, així com el concepte de pèrdua de càrrega en conductes.