Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura Enginyeria Tèrmica és una assignatura obligatòria dins de la branca d'estudis d'Enginyeria Industrial, amb un elevat contingut teòric complementat per mitjà de pràctiques de laboratori i resolució de problemes d'enginyeria. L'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives classificades com a ensenyança teòrica, ensenyança pràctica (Problemes) , ensenyança pràctica (Pràctiques de laboratori) i treball personal. Les dites activitats es cataloguen com presencials o no presencials en funció de si s'enfoquen per a poder realitzar-se dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

En l'ensenyança teòrica, el professor emprarà la metodologia de lliçó magistral per a poder exposar de forma estructurada els diferents conceptes associats a cada unitat de coneixement descrita en el temari (Apartat 6) , així com la resolució d'exercicis i problemes que permeten a l'alumne aplicar els conceptes fonamentals impartits en la lliçó magistral. Part dels exercicis i problemes plantejats, es destinaran al treball autònom de l'alumne en horari no presencial. La resolució dels dits exercicis i problemes, requerirà en certs casos que l'alumne busque informació extra en la bibliografia recomanada o en altres fonts d'informació. En esta activitat formativa, el professor farà ús de presentacions multimèdies recolzades per desenrotllaments en pissarra.

L'ensenyança pràctica (Problemes) se centrarà en la resolució de problemes i exercicis per a refermar els continguts abordats en les lliçons magistrals. D'esta manera l'alumne podrà desenrotllar i interpretar solucions a partir dels coneixements adquirits en la lliçó magistral i de la informació addicional que puga obtindre en la bibliografia proposada. Per a això, el professor resoldrà en pissarra problemes basats en aplicacions d'enginyeria que estaran disponibles en l'Aula Virtual abans de cada sessió per a l'alumne puga plantejar qualsevol dubte sobre els mateixos. Al mateix temps, el professor proposarà una sèrie d'exercicis al llarg del curs agrupats segons les diferents unitats didàctiques la resolució de les quals es durà a terme en horari no presència.

L'aprenentatge basat en problemes s'aplicarà en les sessions de resolució de problemes, on el professor plantejarà un problema de transmissió de calor a resoldre i comentarà de forma conjunta amb l'alumnat les estratègies de resolució possibles. A més, l'alumnat aplicarà esta metodologia en la preparació de l'assignatura a través d'una sèrie d'exercicis agrupats segons les diferents unitats didàctiques i exàmens d'altres anys, la resolució de les quals es durà a terme en horari no presència.

Finalment, l'ensenyança pràctica (Laboratori) tindrà com a objectiu l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits per mitjà de sessions de laboratori amb instal·lacions didàctiques i programari específic relacionat amb l'assignatura. En les sessions d'ensenyances pràctiques es constituiran equips de treball de fins a 4 persones, que desenrotllaran i implementaran el muntatge corresponent a la sessió, prendran mesures experimentals i elaboraran una memòria de la sessió utilitzant per a això, el guió preparat pel professorat. Les memòries finals s'entregaran a través de l'Aula Virtual per a la seua qualificació posterior.