Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. REPRESENTACIÓ DE FORMES AMB L'ÚS DE MODELATGE GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

1.1 Tècniques de modelatge geomètric. Geometria constructiva (CSG). Primitives integrades. Operacions booleanes.
L'arbre del model. Construcció de primitives amb perfils paramètrics i escombratge.

1.2 Conceptualització de l'espai mitjançant sistemes de referència. Concepte de datums i sistema de datums. Sistemes cartesians. Sistemes de referència 2D i 3D. Multisistema: sistema principal i sistemes auxiliars.

1.3 Modelatge basat en elements característics i patrons. Concepte d'element característic. Tipus d'elements
característics. Elements característics integrats. Llibreries d'elements característics. Patrons de reproducció.

1.4 Modelatge mitjançant corbes i superfícies. Corbes analítiques. Corbes paramètriques polinòmiques. Superfícies paramètriques polinòmiques. Superfícies de closca. Superfícies d'escombratge. Superfícies d'acord i arredoniments.

1.5 Ensamblatge de conjunts. Ensamblatge virtual. Col·locació de les peces. Relacions de col·locació.

 

TEMA 2. INTRODUCCIÓ ALS DIBUIXOS TÈCNICS

2.1 Representació gràfica basada en sistemes de representació. Fonaments dels sistemes de representació.
Sistema dièdric. Sistemes axonomètrics. Coeficients i escales axonomètriques. Sistema multivista (Sistema europeu i
sistema americà).

2.2 Acotació. Fonaments. El problema de mesurar en els dibuixos normalitzats. Concepte d'acotació. Principis d'acotació.

2.3 Extracció de plànols des de models 3D. Configuració de plànols de disseny. Utilitat dels plànols de disseny.
Configuració dels fulls. Extracció de vistes. Extracció de cotes.

2.4 Plànols de conjunt. Normes de representació. Marques, Llistes de peces. Extracció de plànols de conjunt.

 

TEMA 3. ALTRES MÈTODES DE REPRESENTACIÓ DE FORMES

3.1 Dibuix a mà alçada. Definició de croquis. Interpretació dels croquis. Traçat dels croquis. Trucs d'ofici.

3.2 Delineació 2D per ordinador. Entorn i instruments de delineació. Primitives gràfiques. Ordenació i agrupament
de figures. Sistemes de referència. Transformacions geomètriques en 2D. Traçat de plànols. Importació i retoc de plànols.


 

TEMA 4. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

4.1 Convencionalismes. Introducció a la representació normalitzada. Definició i classificació dels convencionalismes.
Tria de vistes. Criteri d'estalvi de vistes. Vistes particulars.

4.2 Talls i seccions normalitzats. Objectiu dels talls. Representació dels talls. Tipus de talls. Tipus de seccions. Excepcions en el tall. Diferències fonamentals entre normes.

4.3 Altres vistes especials normalitzades. Vistes parcials. Vistes locals. Vistes interrompudes o trencaments.
Peces simètriques. Detalls representats a escala més gran.

4.4 Altres convencionalismes. Representacions simplificades: interseccions simplificades i fictícies. Representacions simplificades: rosques. Representacions simplificades: elements repetitius. Informació complementària: contorn primitiu. Informació complementària: parts contígües. Diferències fonamentals entre normes.

 

TEMA 5. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS

5.1 Acotació. Representació. Elements d'acotació. Cotes i indicacions especials. Símbols complementaris.
Excepcions. Diferències fonamentals entre normes.

5.2 Acotació. Mètodes. Classificació de les cotes. Seqüència d'acotació. Disposició de les cotes. Introducció
a l'acotació estandarditzada. Acotació d'elements repetitius, bisells, avellanats i rosques.