Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del reglament d’estudis, l’avaluació es realitza a partir de dues qualificacions:

·        Avaluació contínua (AC), amb un pes relatiu del 30% de tota l’avaluació, i que es compon de dues activitats:

.        Avaluació teòrica (AT): pes 50% de l'avaluació contínua. El contingut d'aquesta prova es correspon amb la matèria impartida durant el desenvolupament de les classes teòriques.

.        Avaluació de pràctiques de laboratori (LAB): pes 50% de l'avaluació contínua. El contingut d'aquesta prova es correspon amb la matèria impartida durant el desenvolupament de les classes pràctiques.

La qualificació de l’avaluació contínua s’obtindrà ponderant l’avaluació de totes dues activitats de la manera següent:

AC= 0,5*AT + 0,5*LAB

La nota obtinguda en l'avaluació serà recuperable en la segona convocatòria, i en l'extraordinària, amb continguts avaluats en l'examen final.

·        Examen final (EF); amb un pes relatiu del 70% de tota l’avaluació. Es realitzarà en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU i tindrà únicament part de problemes.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, es considera aprovada l’assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l’assignatura dels i de les alumnes en la primera convocatòria ordinària (maig) s’obtindrà sobre la base de la qualificació obtinguda en l’avaluació contínua (AC) i la qualificació de l’examen final (EF), ambdues ponderades amb els corresponents coeficients:

Qualificació= 0,3*AC + 0,7*EF

L’estudiantat es considerarà presentat a la convocatòria en presentar-se a l’examen final.

Segona convocatòria ordinària

La qualificació final de l’assignatura dels i de les alumnes en la segona convocatòria ordinària (juliol) s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en què s’avaluaran tant els continguts que en la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació contínua (AT i LAB) com els que van ser avaluats  durant l’examen final (EF). La qualificació d’aquest examen serà:

Qualificació= 0,15* AT + 0,15* LAB + 0,70* EF

L’estudiantat es considerarà presentat a la convocatòria en presentar-se a l’examen.

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

Tindrà les mateixes característiques que la segona convocatòria ordinària.

Consideració de presentat o no presentat

En qualsevol de les convocatòries, els estudiants que acudisquen a l'examen final seran considerats com a "presentat". En qualsevol altre cas, constarà com a "no presentat" en l'acta de la convocatòria.