Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica


METODOLOGIA D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

 

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades per al present grau, es preveuen les següents metodologies docents:


Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part de l'alumnat d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne o l'alumna.

Aprenentatge basat en problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos: Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l'estudiantat du a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu o en equip: Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual l'alumnat és responsable del seu aprenentatge en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.