Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge plantejades per al present Grau, es preveu l’ús de les següents metodologies docents:

Activitats presencials:

·         Sessions teòriques: basades en lliçons magistrals participatives: exposició de continguts pel professorat de manera lògica i estructurada que potencia la participació activa de l'alumnat. Per a facilitar el seguiment de les classes es proporciona amb antelació material docent (còpia de presentacions, textos, etc.) a través de l'aula virtual. L'exposició de cada tema en l'aula es farà amb l'ús de la pissarra i de les presentacions tipus PowerPoint, vídeos, Internet, etc.

·         Sessions de resolució d'exercicis i problemes: es resoldran alguns problemes per a l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

·         Sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP)sobre casos pràctics: mètode d'ensenyament i aprenentatge on el punt de partida és un problema que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar les competències establertes. En aquesta assignatura l'alumnat, en alguns temes, ha de resoldre un problema d’un cas pràctic de certa complexitat.

·         Seminari: exposició d'un treball d'aprofundiment o resolució d'un cas pràctic en seminari, amb l'aplicació de tècniques de treball en xicotets grups, supervisada pel docent, en la que els i les alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema o problema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball. Esta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT3 “Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i el compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació”, en els nivells de domini N2 i N3. La metodologia i sistema d'avaluació s'explicarà amb més detall en la fitxa CT3-EQ1027-N23.

·         Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumnat-professorat, realitzades amb grups reduïts o de manera individual.

 

Treball autònom no presencial:

·           Resolució de problemes sobre els continguts impartits en les sessions presencials, individuals i en grups.

·           Preparació de seminaris per mitjà de l'estudi en profunditat d'un tema consultant les fonts d'informació recomanades pel professorat i per iniciativa de l'alumnat (articles científics, llibres, pàgines web, etc.).

·           Treball virtual en xarxa: exercici d'activitats a través d'Internet i amb el suport de l'eina de docència de l'aula virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria en línia, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, autoavaluacions, busca i distribució d'informació, etc.