Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

a) El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

b) Per a poder superar l'assignatura és necessari obtindre una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre estes notes l'alumne o alumna ha d'haver obtingut una nota superior a 4 sobre 10 en l'examen escrit (en qualsevol convocatòria) , i haver participat almenys en el 70% de les activitats presencials.

c) La nota obtinguda en l'avaluació contínua es manté durant tot el curs acadèmic; per tant, en cas de no superar la primera convocatòria ordinària s'aplicarà a la segona convocatòria, i a l'examen final de carrera. En la convocatòria extraordinària de final de carrera, es considerarà la qualificació obtinguda l'última vegada que es va cursar l'assignatura En ambdós casos es manté el criteri referent a la necessitat d'obtindre com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a poder amitjanar-la amb la puntuació de l'avaluació contínua. No es requerix obtindre una qualificació mínima en les proves d'avaluació contínua.

d) Perquè l'estudiantat es considere presentat a una convocatòria és estrictament necessari que s'haja presentat a l'examen escrit.

e) Al ser un punt de control de la competència tranversal ENAEE CT3 "Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i el compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació", per a la seua avaluació s'utilitzarà una rúbrica (veure fitxa de l'assignatura CT3-EQ1027-N23) . El valor de l'avaluació d'esta competència suposarà un 15% de l'avaluació contínua, és a dir, representa el 4.5% de la qualificació global de l'assignatura.