Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: classes teòriques, pràctiques d'aula, pràctiques de laboratori, seminaris i tutories.

1) La lliçó magistral és un dels eixos centrals de les classes teòriques. Per a desenvolupar el contingut teòric de l'assignatura, disposem de 40 hores. L'objectiu metodològic de les classes magistrals, s'orienta perquè el professorat procure personalitzar el seu rol docent, i es convertisca en un model que incidisca en l'aprenentatge, i s'allunye de la concepció impersonal de la docència. Amb això, la lliçó magistral es converteix en una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició. Aquesta participació activa de l'alumnat pot incloure la preparació i presentació, per la seua banda, de punts del temari, la participació activa és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyança-aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball de grup, i en l'aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'alumnat aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori".

L'altre eix central de les classes teòriques és l'exposició, per l'alumnat, de punts del temari, ha d'exercir, en aqueixos moments, el rol de professor o professora, sempre sota la supervisió del professorat de l'assignatura. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén que l'alumnat desenvolupe competències professionals (preparació de les classes, impartició de docència, i avaluació) relacionades amb el punt del temari dedicat a la formació (bloc de desenvolupament de recursos humans). En el cas que els estudiants desenvolupin temes o aspectes específics del temari, es sestudiará la possibilitat d'avaluar aquests continguts al marge de l'examen escrit.

S'hi empren les transparències i els mitjans audiovisuals com a suports per a facilitar el seguiment i aprenentatge dels temes desenvolupats.

L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza també en les classes teòriques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al desenvolupament.

2) Les Pràctiques d'aula tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i complementar alguns dels temes que són impartits durant les classes teòriques, però des d'una perspectiva aplicada. Per dur-les a terme l'estudiantat ha d'analitzar i discutir la informació que es presente en classe per grups, i treballar sobre un manual de pràctiques de psicologia de RRHH elaborat per les professores de l'assignatura. L'estudiantat ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades, pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aquests temes, a més dels manuals bàsics d'estudi. Els temes que s'abordaran durant les quatre hores de pràctiques d'aula consisteixen en exercicis de comprovació, qüestionaris, estudis de cas, simulacions, qüestionaments bàsics, etc. dels temes de l'assignatura.

3) A les classes Pràctiques de laboratori (sis hores d'aula) es pretén que l'estudiantat puga adquirir nous coneixements, però sobretot que aprenga tècniques de treball i desenvolupe certes habilitats i destreses. Es tractarà d'una anàlisi intensiva i completa d'una situació real o simulada en àmbit laboral i organitzacional per a conèixer-lo, interpretar-lo, diagnosticar-hi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements i generar possibles procediments alternatius de solució. S'hi utilitzarà una metodologia d'aprenentatge cooperatiu (treball en grup, discussió a classe, exposicions, etc.) per a treballar les diferents activitats que es proposen, i aconseguir, d'una banda, la consolidació dels diferents tipus de continguts i assegurar que l'estudiantat treballe de manera col·laborativa.

L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza també en aquestes pràctiques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al desenvolupament.

4) Seminari

És un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) i consisteix en un taller monogràfic de dues hores de duració d'aprofundiment en un dels temes concrets analitzats en classe.

L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza també en el seminari, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al desenvolupament.

5) Tutoria

Treball personalitzat amb un alumne, alumna, o grup, en l'aula, tant física, en espai reduït, com en virtual per al gran grup o per a grups reduïts. La tutoria és un recurs docent d'"ús obligatori" per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge i és un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). S'utilitzarà la tutoria especialitzada.