Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

a) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de la part corresponent a teoria i de les memòries i informes corresponents a les pràctiques (problemes, laboratori i seminaris), sempre que les dues parts estiguin aprovades amb un 5.

b) L'estudiantat es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no hagi realitzat la prova de coneixements.

c) Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat abast excel · lent tant en la prova de coneixements com en les memòries de pràctiques.

Les notes de totes les proves així com els treballs i memòries de pràctiques, només es guardaran durant un curs acadèmic.

En relació a l'avaluació es considerarà l'Article 11  (Normativa d'Avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."