Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I: ASPECTES ÈTICS I CONCEPTUALS

Tema 1: Els models en psicoteràpia
1. Introducció.
2. El sorgiment de la psicoteràpia dins de la psicologia professional.
3. Psicoteràpies analítiques: conceptes bàsics, la relació terapèutica i recursos tècnics.
4. Psicoteràpies humanistes: desenvolupament històric. Conceptes bàsics. Mètode terapèutic.
5. Teràpies sistèmiques: Desenvolupament històric. Conceptes bàsics. Mètode terapèutic.
6. La teràpia cognitivocomportamental. Desenvolupament històric. Conceptes bàsics. Mètode terapèutic.
7. La integració en psicoteràpia .
8. Resum i conclusions.

Tema 2: Aspectes ètics en psicoteràpia.
1. Introducció.
2. Qüestions ètiques referents a la relació amb el pacient.
3. Qüestions ètiques referents a l'aplicació del tractament.
4. Qüestions ètiques referents a la investigació clínica.
5. La informació als participants.
6. Els grups control de llista d'espera.
7. Els tractaments placebo.
8. Resum i conclusions.

BLOC II: LA TERÀPIA COGNITIVOCONDUCTUAL: FONAMENTS TEÒRICS, ASPECTES METODOLÒGICS I TÈCNIQUES

Tema 3: El sorgiment, la consolidació i l'avaluació en la teràpia cognitivoconductual.
1. Introducció. 
2. Antecedents, sorgiment i desenvolupament de la teràpia de conducta.
3. La importància de l'avaluació en teràpia de conducta.
4. Els dissenys d'investigació.
5. Les estratègies d'investigació.
6. Àmbits en els quals es du a terme la investigació.
7. La valoració de l'eficàcia dels tractaments: El moviment dels tractaments psicològics eficaços.
8. Resum i conclusions.

Tema 4: Les tècniques de relaxació i atenció plena. 
1. Introducció.
2. Bases teòriques i experimentals.
3. La relaxació muscular progressiva.
4. L'entrenament autògen.
5. Tècniques de control de la respiració
6. Tècniques de mindfulness o atenció plena.
7. Altres tècniques de relaxació.
8. Resum i conclusions.

Tema 5: Tècniques operants per a crear, mantenir o incrementar conductes
1. Introducció.
2. Bases teòriques i experimentals del condicionament operant.
3. Concepte de reforçament.
4. Tècniques operants per a crear, mantindre o incrementar conductes.
 4.1. Reforçament positiu.
 4.2. Reforçament negatiu.
 4.3. Condicions que maximitzen els programes de reforçament.
 4.4. Els programes de reforçament.
 4.5. El control d'estímul.
 4.6. Instigació i esvaïment.
 4.7. Moldejament.
 4.8. Encadenament.
5. Limitacions en l'ús d'aquestes tècniques
6. Resum i conclusions.

Tema 6: Tècniques operants per a l'eliminació o la reducció de conductes. 
1. Introducció.
2. Tècniques operants per a l'eliminació o reducció de conductes.
 2.1. Reforçament diferencial de taxes baixes.
 2.2. Reforçament diferencial d'altres conductes.
 2.3. Reforçament de conductes alternatives.
 2.4. L'extinció.
 2.5. La sadollació.
 2.6. El càstig
  2.6.1. El càstig negatiu.
  2.6.2. El càstig positiu.
  2.6.3. Factors que influeixen en l'efectivitat del càstig.
  2.6.4. Efectes col·laterals del càstig.
3. La sobrecorrecció.
4. Limitacions en l'ús d'aquestes tècniques.
5. Resum i conclusions.

Tema 7: Tècniques de maneig de contingències.
1. Introducció.
2. Els sistemes d'economia de fitxes.
2.1. Descripció general i desenvolupament dels programes d'economia de fitxes.
2.2. Variacions en els programes d'economia de fitxes.
2.3. Consideracions sobre aquests programes.
3. Els contractes de contingències.
3.1. Definició i objectius.
3.2. Supòsits i elements bàsics.
3.3. Avantatges i limitacions de la utilització de contractes de contingències.
4. Resum i conclusions.

Tema 8: La desensibilització sistemàtica i altres tècniques d'exposició.
1. Introducció.
2. La desensibilització sistemàtica.
 2.1. Models teòrics explicatius.
 2.2. Procediment d'aplicació de la desensibilització  sistemàtica.
 2.3. Variants de la desensibilització n sistemàtica.
 2.4. Limitacions en l'ús de la desensibilització  sistemàtica.
3. Tècniques d'exposició.
 3.1. Fonaments teòrics
 3.2. Tipus d'exposició.
  3.2.1. L'exposició en viu.
  3.2.2. L'exposició i la prevenció de resposta.
  3.2.3. L'exposició en imaginació.
  3.2.4. Les tasques de autoexposició.
  3.2.5. La utilització d'un coterapeuta.
  3.2.6. L'exposició amb realitat virtual.
 3.3. Factors moduladors dels resultats de l'exposició.
4. Resum i conclusions.

Tema 9: Tècniques de modelatge.
1. Introducció.
2. Fonaments teòrics.
3. Principals processos compromesos en l'aprenentatge per modelatge.
4. Efectes produïts per l'observació de models.
5. Factors que influeixen en l'aprenentatge per modelatge.
6. Descripció del procediment.
7. Tipus de modelatge.
8. Resum i conclusions.

Tema 10: Tècniques d'autocontrol.
1. Introducció.
2. Fonaments conceptuals.
3. Paradigmes d'investigació en autocontrol.
4. El model d'aprenentatge social. Antecedents i conseqüents.
5. El control cognitiu.
6. Fases de l'entrenament en autocontrol.
7. Principals tipus de tècniques d'autocontrol.
8. Resum i conclusions.

Tema 11: Tècniques de solució de problemes.
1. Introducció.
2. Bases teòriques i experimentals de l'entrenament en solució de problemes.
3. Procediments de solució de problemes.
 3.1. Tècnica de resolució de problemes de D’Zurrilla iGoldfried.
 3.2. La solució de problemes interpersonals de Spivack i Shure.
 3.3. El programa de ciència personal (science) de Mahoney.
4. Característiques comunes i variants dels programes de solució de problemes. 
5. Resum i conclusions.

Tema 12: Tècniques cognitives.
1. Introducció.
2. Bases conceptuals de les teràpies cognitives.
3. La teràpia racional-emotiva-conductual (TREC) d'Ellis.
 3.1. Fonaments teòrics i filosòfics.
 3.2. El procés de la teràpia racional-emotiva-conductual.
 3.3. Aplicacions i evidència empírica.
4. La teràpia cognitiva de Beck.
 4.1. Conceptes teòrics fonamentals.
 4.2. El procés d'intervenció en teràpia cognitiva.
 4.3. Evidència empírica i estudis de resultats.
5. Resum i conclusions.

Tema 13: Tècniques per a l'adquisició d'habilitats d'afrontament.
1. Introducció.
2. L'entrenament en inoculació d'estrès.
 2.1. Bases teòriques.
 2.2. Procediment d'aplicació.
3. L'entrenament en el maneig de l'ansietat.
 3.1. Bases teòriques.
 3.2. Objectiu d'aquesta tècnica.
 3.3. Procediment d'aplicació.
4. Entrenament en habilitats socials.
 4.1. Concepte d'habilitats socials.
 4.2. Components de les habilitats socials.
 4.3. Procediments d'intervenció.
5. Resum i conclusions.

Tema 14: Avanços en els tractaments psicològics. 
1. Introducció.
2. Noves maneres d'aplicar els tractaments psicològic (més enllà del “one to one”)
 2.1. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2.1.1. La realitat virtual.
   1. Definició de la RV.
   2. Avantatges de la RV per al tractament psicològic.
   3. Aplicacions de la RV.
   4. Limitacions de la RV.
   5. Perspectives futures.
   6. Altres realitats mixtes: realitat augmentada, virtualitat augmentada.
  2.1.2. Programes computeritzats.
   1. La telepsicologia i la telesalut.
   2. Avantatges dels programes computerizats per al tractament psicològic.
   3. Aplicacions dels programes computerizats.
   4. Limitacions dels programes computerizats.
   5. Perspectives futures.
  2.1.3. Unes altres TIC: dispositius mòbils, jocs seriosos en línea, xarxes socials.
 2.2. Oportunitats per a no professionals.
 2.3. Acte-ajuda.
 2.4. Mitjans de comunicació.
3. Resum i conclusions.