Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1021 - Dissenys d'Investigació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

 Primer parcial 3  punts
Segon Parcial 3 punts
Pràctiques de Laboratori  2 punts
Controls i estudios de casos   2 puntsL'avaluació consistirà en preguntes curtes o d'alternatives i problemes de casos experimentals.

Cada parcial tindrà dues parts. La primera contindrà preguntes conceptuals sobre disseny i anàlisi d'investigacions. La segona inclourà problemes d'anàlisi de dades.


La nota final s'obtindrà mitjançant la suma de totes les puntuacions de l'assignatura. Per aprovar serà necessari obtenir un 50% en la primera i segona part de cada parcial, així com a la nota final.

Els controls són avaluacions curtes de teoria o pràctica d'aula amb l'objecte de realitzar un seguiment del treball de l'estudiant.


Les notes parcials del curs anterior es podrán guardar sempre que superen almenys la mitat de la seua puntuación possible i hi haja coincidència en el continguts entre cursos

Serà aplicable l´article 11 de la normativa d´avaluació de la universitat de 13 de març de 2017 sobre la realització fraudulenta de qualsevol de les proves, i en este cas la qualificación serà suspens