Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'assignatura pot ser aprovada per dues vies:

1.- Avaluació contínua
EL PROFESSORAT DE L'ASSIGNATURA EXIGIRÀ UN COMPROMÍS PREVI DE COMPLIMENT A l'ESTUDIANT QUE VULGA OPTAR PER AQUESTA VIA D'AVALUACIÓ. LA NO ASSISTÈNCIA A UN EXAMEN I ALMENYS Al 80% DE CADASCUNA DE LES *CATEGORIAS D'ACTIVITATS PROGRAMADES IMPLICA QUE L'ESTUDIANT RENUNCIA A AQUESTA FORMA D'AVALUACIÓ I OPTA PER PRESENTAR-SE A l'EXAMEN FINAL AMB TOTA LA MATÈRIA. 
Requereix realitzar:
1.1.- 2 exàmens d'una hora de durada sobre els continguts teòrics. Els continguts a avaluar es refereixen a blocs de temes. L'examen serà de tipus test amb preguntes de tres alternatives. Dues fallades es penalitzen amb el descompte d'un encert. SI S'OBTÉ UNA NOTA MAJOR O IGUAL a 3.75 SOBRE 7.5 ES POT ELIMINAR LA MATÈRIA D'AQUEIX EXAMEN. Si s'obté menys de 3.75  en qualsevol dels tres exàmens l'estudiant podrà optar a presentar-se amb aqueixa part de la matèria en la primera convocatòria de l'examen final. Si així i tot no obté la puntuació necessària HAURÀ DE PRESENTAR-SE AMB TOTA LA MATÈRIA EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE JULIOL. (75% de la nota). Si es vol pujar nota en algun dels exàmens l'alumne es podrà presentar en la primera convocatòria de Juny, però ha de saber que se li registrarà la nota obtinguda en aquesta convocatòria siga la que siga.


1.2.-Assistència i elaboració de l'informe sobre l'estudi de casos de les pràctiques de laboratori i de les discussions dels seminaris. aquests informes només poden ser elaborats si ASSISTEIX a la pràctica L'avaluació es farà a través de la nota obtinguda en els informes. (20% de la nota)

1.3.-Assistència i resolució de problemes sobre els temes tractats en les pràctiques d'aula. L'avaluació es farà a través de la nota obtinguda en els qüestionaris de l'aula virtual. (5% de la nota)
Aquells estudiants que aproven l'assignatura mitjançant aquesta via no hauran de presentar-se a cap de les dues convocatòries d'examen final.


Per a aprovar l'assignatura per aquesta via cal haver obtingut com a mínim:
Un 37.5% en la teoria + un 12.5% en els informes de les activitats. 
Si l'estudiant no supera aquests percentatges haurà d'optar a una de les dues convocatòries finals, és a dir, haurà de presentar-se a la primera convocatòria de Juny o en defecte d'açò a la segona convocatòria de Juliol. 

2.-Avaluació tradicional


2.1.-Els continguts teòrics s'avaluen a través de l'examen final que tindrà dues convocatòries Juny i Juliol. 75%


2.2.-Si l'estudiant ha realitzat el 80% de les diferents categories d'activitats programades, però no s'ha presentat als exàmens teòrics d'avaluació contínua, aquesta nota se li guardarà i se sumarà a la seua nota de l'examen teòric de la primera o segona convocatòria, sempre que haja obtingut amb aquest examen el 37.5% de la nota de teoria.

2.3.-Si no ha realitzat el 80% de les activitats programades pot presentar-se a l'examen teòric final, sabent que com a màxim pot obtenir un 75% de la nota global de l'assignatura. 
Per a aprovar l'assignatura cal haver obtingut com a mínim: Un 37.5% en la teoria + un 12.5% en les activitats. Si no s'aconsegueix l'alumne constarà com suspès. 
Es considerarà un estudiant no presentat si no ha realitzat l'examen teòric en qualsevol de les dues convocatòries.

3. Criteris per a la matrícula d'honor: Per a optar a la *MH hauran de complir-se els dos criteris següents:
1) Tenir una nota en teoria igual o major a 6.5 sobre 7.5.
2) Obtenir una nota final en l'assignatura superior a 9.5.

4. Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1) L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2) Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3) En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."